پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی (ism) هرمنس word

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی (ism) هرمنس wordقابل مشاهده می باشد
پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی (ism) هرمنس word|42081873|yjd|پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس,دانلود پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس word,پرسشنامه انگیزش پیشرفت تحصیلی (ism),خرده مقیاس های پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس,پرسشنامه پیشرفت تحصیلی دانشجویان,پرسشنامه استاندارد انگیزه پیشرفت تحصیلی

با تفسیر و نمره گذاری، روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات5حجم17/592 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
تفسیر پرسشنامه انگیزش پیشرفت:

در پژوهش حاضر از پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس (1970) استفاده شد این پرسشنامه شامل 92 گویه و بر اساس پیشینه-ی پژوهشدر زمینه انگیزش پیشرفت تهیه شده است. این گویه ها س از تحلیل خوشه ای به صورت 29 جمله ناقص تکمیل کردنی درآمده اند. برای تدوین پرسشنامه حاضر از ده عامل (خرده مقیاس های پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس) استفاده شده است که عبارتند از سطح آرزو، رفتار مخاطره آمیز، ارتقاء طلبی، مسئولیت پذیری، پشتکار، ادراک زمانی، رفتارشناختی، آینده نگری، انتخاب دوست، رفتار موفق.شکل پرسشنامه بدین صورت است که برای هر جمله ناتمام، چهار عبارت در گزینۀ الف، ب، ج، د، ارائه می شود و آزمودنی بایدیکی از این عبارت ها را برای تکمیل جمله ناتمام انتخاب کند.

شیوه نمره گذاری پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

شیوه ی نمره گذاری بدین صورت است که گزینه الف، ب، ج، د،در گویه های 1، 4، 9، 10، 14، 15، 16، 23، 27،28، 29، به ترتیب 1و2و3و4 نمره و در بقیه گویه ها بر عکس یعنی به ترتیب 4و 3و2و1نمره گذاری می شود. دامنه نمرات فرد بین 29 الی 116 است که نمره بالا (بالاتر از میانگین) نشانگر انگیزه پیشرفت بالا و نمرات پایین (پایین تر از میانگین) بیانگر انگیزه پیشرفت پایین در فرد می باشد. هرمنس (1970) ضرایب همبستگی هر گویه را با انگیزه پیشرفت محاسبه کرد و آزمون را دارای اعتبار دانست. ضرایب همبستگی در دامنه بین 30% الی 57% بود.


روایی و پایایی پرسشنامه انگیزه پیشرفت هرمنس

روایی پرسشنامه
منظور از روایی این است که مقیاس و محتوای ابزار یا سوالات مندرج در ابزار دقیقا متغیر ها در موضوع مورد مطالعه را بسنجد. یعنی که هم داده های گرد آوری شده از طریق ابزار مازاد بر نیاز تحقیق نباشد و هم اینکه بخشی از داده های مورد نیاز در رابطه با سنجش متغیر ها در محتوای ابزار حذف نشده باشد یا به عبارت دیگر ، عین واقعیت را به خوبی نشان دهد. مثلا آزمون هایی همچون تست هوش یا آزمون پیشرفت تحصیلی اگر نتوان بهره هوش و میزان معلومات دانش آموزان را اندازه گیری کند، روایی نخواهد داشت (حافظ نیا ، 1386 ، ص 155).

پایایی پرسشنامه
پایایی ابزار که از آن به اعتبار ، دقت و اعتماد پذیری نیز تعبییر می شود ، عبارت است از اینکه اگر یک وسیله اندازه گیری که برای سنجش متغییر و صفت ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر مورد استفاده قرار گیرد، نتایج مشابهی از آن حاصل شود. به عبارت دیگر ابزار پایا ابزاری است که از خاصیت تکرار پذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (حافظ نیا ، 1386 ، ص 155).اکبری(1386) در پژوهشی به بررسی روایی و اعتبار آزمون انگیزه پیشرفت در میان دانش آموزان دوره متوسطه استان گیلان پرداخت. به همین منظور عداد 1530 نفر از دانش آموزان دوره متوسطه استان گیلان به صورت نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای انتخاب و با آزمون انگیزش پیشرفت هرمنس مورد سنجش قرار گرفتند. ضریب اعتبار پرسشنامه با روش آلفای کرانباخ 84/0 بود.


در پژوهش حاضر برای اعتبار پرسشنامه انگیزش پیشرفت ضریب آلفای کرانباخ 80/0 به دست آمد.


"

مطالب دیگر:
📚معانی و بیان 2📚معاونت ادار ی و پشتیبانی📚معاونت اداری و مالی📚معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور📚معاونت درمان دانشگاه📚معاونت درمان📚معاینه فیزیکی📚معتادان گمنام📚معرف سایت های مفید جهت کمک به فهرست نویسی در رده بندی مواد 1📚معرف سایت های مفید جهت کمک به فهرست نویسی در رده بندی مواد📚معرفی اجمالی شهرستان خواف📚معرفی تریکودینا📚معرفی سیستمهای رمز دنباله ای📚معرفی شاخص های وبومتریک📚معرفی کبوترخانه📚معرفي سيستم هاي رمزبلوكي📚معرفي اصول شئ گرائي براي مقابله با پيچيدگي نرم افزار📚معرفي انواع ريسک ها در بانک📚معرفي بخشي از مهمترين پروژه هاي زيست محيطي انجام شده و در دست اقدام در POGC📚معرفي بيمار📚معرفي تصويري خدمات صندوق ضمانت صادرات ايران📚معرفي توانمندي‌هاي انجمن صنفي خدمات آب و خاک📚معرفي دانشكده مهندسی برق و كامپيوتر پردیس فنی مهندسی شهید عباسپور📚معرفي زبان برنامه‌سازي C📚معرفي سيستمهاي ايمني و مراقبت های ایمنی