پرسشنامه خواندن لغات فارسی مهک حق شناس و همکاران جهت برآورد هوش پیش مرضی

بهترین فایل قابل دانلود و دریافت با موضوع پرسشنامه خواندن لغات فارسی مهک حق شناس و همکاران جهت برآورد هوش پیش مرضیقابل مشاهده می باشد
پرسشنامه خواندن لغات فارسی مهک حق شناس و همکاران جهت برآورد هوش پیش مرضی|42081870|yjd|آزمون مهک,پرسشنامه مهک,پرسشنامه خواندن لغات فارسی,پرسشنامه برآورد هوش پیش مرضی,پرسشنامه خواندن لغات فارسی مهک,روایی و پایایی پرسشنامه خواندن لغات فارسی مهک,پرسشنامه خواندن لغات فارسی مهک حق شناس و همکاران

دانلود پرسشنامه خواندن لغات فارسی مهک حق شناس و همکاران 2000 جهت برآورد هوش پیش مرضی با تفسیر و اجرا و روایی و پایایی


مشخصات فایل
تعداد صفحات5حجم1747/352 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
شرح و تفسیر آزمون مهک

مهک یک آزمون جدید خواندن لغات فارسی است که به ویژه برای استفاده بزرگسالان فارسی زبان طراحی شده است، و برای برآورد هوش پیش مرضی بکار می رود. این آزمون شامل 50 لغت کوتاه و نامنظم می باشد که شیوه ی نگارش آنها سرنخ روشنی از شیوه ی درست خواندن آنها ارائه نمی دهد و برای هر لغت حدس هوشی به تنهائی موجب پاسخ صحیح نخواهد شد (حق شناس و همکاران، 2000).

روایی و پایایی آزمون مهک

این مقیاس توسط حق شناس (1379) بر روی 154 نفر از جمعیت شهر شیراز (76 زن ، 78 مرد) هنجاریابی گردید و آزمون هوشی ریون به عنوان ملاک خارجی برای تعیین رابطه نمره های آزمون خواندن واژه ها و هوش بهر عمومی به کار برده شد. همچنین در این پژوهش، آزمون پیشرونده ریاضی نیز به کار گرفته شد و افزون بر به دست آوردن هنجای این آزمون بر روی نمونه مورد بررسی ، ضریب های همبستگی این آزمون با آزمون های یاد شده نیز بدست آمد. سال های تحصیلات گذشته فرد نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که همبستگی مثبت و معناداری بین مهک و ریون (36/0 = r برای نمونه کلی، 46/0 = r برای مردان، 35/0 r = برای زنان)، و مهک و آزمون پیشرونده ی ریاضی (36/0 = r برای نمونه کلی، 44/0 = r برای مردان، 33/0 = rبرای زنان) وجود دارد. در اینجا در نمره های مهک، تفاوت معناداری بین سالمندان مشکوک به دمانس و آنهایی که بدون نقص حافظه بودند مشاهده نشد، در حالی که دو گروه در نمره های ریون تفاوت معناداری داشتند (حق شناس و همکاران، 2001) .

محاسبه ی ضریب پایانی آزمون دو نیمه ی مهک (مقایسه ی یک در میان، هر کلمه با کلمه ی بعدی خود ) 82/0 و برای نیمه ی اول و دوم (25 کلمه ی اول و 25 کلمه ی بعدی) 74/0 بدست آمد (133=n). ثبات درونی به کمک ضریب آلفای کرونباخ برای این تعداد 79/0 بود حق شناس ، 1379). نتایج نشان داد که اعتبار همگرای بالایی بین نمره های خواندن و سال های تحصیل 61/0 = r و نمره خوانده و آزمون ریون (RSPM ) 41= r /0 (به عنوان ابزاری از ضریب هوشی) وجود دارد. پایائی بازآزمائی نمره های مهک در حدود 2 ماه و نیم (73 روز) رضایت بخش بود (حق شناس و همکاران، 2001). بنابراین با توجه مطالب ذکر شده، آزمون مهک از سه ملاک ذکر شده بالا برخوردار است.

نحوه اجرای آزمون مهک

نحوه ی اجرای آزمون به ترتیبی است که از آزمودنی تقاضا می شود که 50 لغت را بخواند و سپس با تلفظ صحیح هر یک از لغات یک نمره دریافت می کند (همان منبع).


"

مطالب دیگر:
📗پاورپوینت آشنایی با سازمان تربیتی؛ علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد یونسکو UNESCO📗پرسشنامه استاندارد حالات عاطفی مثبت و منفی محقق ساخته شده📗پرسشنامه بررسی تعهد سازمانی، تنش نقش و حالت عاطفی در جامعه حسابرسان📗پرسشنامه نقش امنیت شغلی بر اعتماد سازمانی و تاثیر آن بر نتایج کار سازمانی📗پرسشنامه استاندارد تعیین وضعیت امنیت شغلی محقق ساخته شده📗پرسشنامه ارزیابی تاثیر ارتباطات سازمانی در افزایش رضایتمندی کارکنان📗پرسشنامه بررسی عوامل مؤثر بر وفاداری و استفاده مجدد مشتریان از همراه بانک📗پرسشنامه بررسی رابطه عوامل مرتبط با هزینه های تامین با کیفیت ارتباط خرده فروشان با تامین کنندگان📗پرسشنامه بررسی اثرات سیستم اتوماسیون اداری بر بهبود تصمیم گیری مدیران📗بررسی تاثیر کیفیت محیط فیزیکی ، غذا و خدمات رستوران بر تصور ذهنی از رستوران ، ارزش درک شده مشتری و قصد رفتاری مشتری📗پرسشنامه بررسی تاثیر اعتماد و کیفیت وب سایت بر رضایت مشتری در خرید آنلاین📗پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر قصد خرید محصولات لوکس📗پرسشنامه بررسی عوامل موثر بر قصد مصرف کننده برای خرید کالای لوکس📗پرسشنامه ارزیابی روش کوپن سهام در راستای خصوصی سازی📗پرسشنامه شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری و تاثیر آن بر رضایت مندی کارکنان📗پرسشنامه بررسی عوامل بازدارنده در اعمال مدیریت بر طرح های تبلیغاتی موثر در سازمان های تبلیغاتی ایران📗پرسشنامه تحلیل محیط خارجی و ارزیابی داخلی برای انجام برنامه ریزی در شرکت📗پرسشنامه طراحی الگوی مناسب و تبلیغات برای کالای منتخب ایرانی📗پرسشنامه الگوی مدیریت در ایران📗پرسشنامه ارزیابی ارتباط بین آزردگی از محل کار، عملکرد و رفتار کارکنان📗پرسشنامه تاثیر فرهنگ سازمانی بر عملکردهای شغلی کارکنان بانک ملی شهر اراک از طریق فرآیند دانش📗پرسشنامه بررسی نقش بین انواع نوآوری بر عملکرد بازاریابی📗پرسشنامه بررسی واولویت بندی موانع اجرایی بازاریابی سبز📗پرسشنامه بررسی تاثیر قابلیت های متفاوت بازاریابی بر معیارهای مختلف عملکرد سازمانی بنگاه های کوچک زودبازده📗پرسشنامه بررسی تاثیر عناصر بسته بندی بر تصمیم خرید مشتریان